kaupunki valaistus

Valaistus

Valaistukseen saattaa kulua jopa kolmasosa julkisen sektorin koko sähkönkulutuksesta. Energiatehokkailla valaistusratkaisuilla vaikutetaan merkittävästi julkisen sektorin energiansäästötavoitteiden saavuttamiseen.

Energiaa voidaan säästää valaistuksessa monella tavalla:
 • Vaihtamalla vanhat, energiaa tuhlaavat valaisimet uusiin, energiatehokkaisiin valaisimiin kuitenkin huomioiden valaistukselle asetetut vaatimukset.
 • Kohdentamalla optiikan avulla valo sinne missä sitä tarvitaan.
 • Optimoimalla valaisinten sijoittelu.
 • Automaattinen valonohjaus vähentää valaistuksen energiankulutusta silloin kun tilalla – ja valolla – ei ole käyttäjää.

Elinkaarikustannusten laskenta

Valaistushankinnoissa tulee tarkastella valaistuksen koko elinkaarta suunnittelusta ylläpitoon. Valaistuksen kustannuksiin vaikuttavat myös esimerkiksi lamppujen ja valaisimien vaihtovälit ja huollot. Luotettava vertailutyökalu valaistuksen elinkaarikustannusten vertailuun on valaistusalan toimijoiden, tilaajien ja Motivan kanssa yhdessä laadittu VALTTI-elinkaarikustannusten vertailulaskuri. Tutustu VALTTI-laskuriin >> 
Valaistussuunnittelijoilta kannattaa edellyttää laskurin käyttöä tarjousten kokonaiskustannusten vertailuun.

Tietoa energiatehokkaan sisä- ulko- ja katuvalaistuksen suunnittelusta ja hankinnasta löydät valaistustieto.fi -sivustolta.

Merkittävimmät ympäristövaikutukset

Energiatehokkuus on merkittävin ympäristönäkökohta valaistustuotteissa. Valonlähteiden käytönaikainen energiankulutus aiheuttaa tyypillisesti yli 90 prosenttia koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Mitä energiatehokkaampi valaistusratkaisu on, sitä pienemmän ympäristökuormituksen se aiheuttaa. Valmistuksen ja kierrätyksen aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat pieniä verrattuna käytön aikaiseen energiankulutukseen.

Energiatehokkuus mahdollistaa sekä kustannussäästöt että vähentää hiilidioksidipäästöjä. Päästövähennykseen vaikuttaa myös sähköntuotantoon käytetty energianlähde.

Lainsäädäntö

EU:n lainsäädäntö pyrkii lisäämään valaistustuotteiden energiatehokkuutta. EcoDesign-direktiivin tarkoituksena on pienentää tuotteiden koko elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia. Valonlähteissä käytönaikainen energiankulutus on selvästi suurin ympäristökuormituksen aiheuttaja. Tästä syystä asetukset keskittyvätkin energiatehokkuuden parantamiseen, mutta myös lamppujen sisältämä elohopea ja valosaaste on nostettu esille. 

Lisätietoa: Ecodesign-direktiivin vaatimukset valaistukselle


Valosaastetta vastaan ei ole varsinaisia toimenpiteitä. Elohopean määrää lampuissa rajoitetaan RoHS-direktiivissä (2011/65/EU). Lisäksi valaistusstandardit ja viranomaismääräykset luovat hyvän valaistuksen minimivaatimusten perustan.

Energiatehokkuusdirektiivi (Energy Efficiency Directive, EED, 2012/27/EU) velvoittaa myös energiankäytön tehostamiseen. Direktiivissä korostetaan julkisen sektorin roolia esimerkin näyttäjänä säästötavoitteiden saavuttamisessa. Energiatehokkaita hankintoja suositellaan sikäli kun ne on sopusoinnussa kustannustehokkuuden, taloudellisen toteutettavuuden, laajemman kestävyyden, teknisen soveltuvuuden sekä riittävän kilpailun kanssa.


Valaistustuotteita koskevat EcoDesign-direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteet:
 • Kotivalaistuksen ympärisäteilevät lamput: asetus 244/2009
 • Palvelusektorin valaistustuotteet: asetus 245/2009. Asetus muutoksineen koskee loiste- ja purkauslamppuja sekä niiden liitäntälaitteita ja valaisimia.
 • Kohdelamput ja valaisimet: asetus 1194/2012

Lisätietoja ja työkaluja:

Valaistustieto.fi


VALTTI-laskurit sisä- ja katuvalaistuksen elinkaarikustannusten vertailuun


Motiva: Energiankäytön tehostaminen valaistuksessa


Valaistus

Motiva: Ympäristökriteerit lampuille
Motivan hankintaohje lamppu sisävalaistus
Julkaisija: Motiva
Julkaistu: 2013
Laajuus: 4 s.

Lue ensin: Näin käytät hankintaohjeitamme
Ohje auttaa valitsemaan energiatehokkaampia ja ympäristöä säästävämpiä lamppuja. Ohjeessa esitellään ympäristökriteereitä, joita hankintayksiköt voivat hyödyntää tarjouspyynnöissään.

Ohjeen ympäristökriteerit koskevat seuraavia ominaisuuksia:
 • lampun energiatehokkuus
 • käyttöikä (h)
 • valon väri (K)
 • sytytyskertojen määrä
 • valovirran alenema
 • värintoistokyky (Ra)
 • elohopeapitoisuusMotiva: VALTTI-elinkaarikustannuslaskuri

Julkaisija: Motiva
Julkaistu: 6/2016

VALTTI-elinkaarikustannuslaskuri on tarkoitettu valaistushankinnan elinkaarikustannusten vertailuun, kun käytettävissä on tarjouksia tai alustavia hintatietoja valaistavan kohteen valaistusratkaisusta. Laskennassa huomioidaan mm. investointi-, energia-, huolto- ja kunnossapitokustannukset. VALTTI-laskuri on hankintadirektiivin mukainen elinkaarikustannusten laskentatyökalu, sillä se on kaikille avoimesti saatavilla ja kehitetty yhteistyössä alan yritysten, hankkijoiden ja alan asiantuntijoiden kanssa.

Tutustu VALTTI-laskuriin ja käyttöohjeisiin >>


Valaistustieto.fi -sivustolta löydät tietoa energiatehokkaan ja laadukkaan valaistuksen suunnitteluun ja hankintaan. Sivustolta löydät myös   esimerkkejä valaistushankinnoista, joilla on saavutettu kustannussäästöjä ja samalla parannettu valaistuksen laatua erilaisissa valaistuskohteissa.


Motiva: Kokonaistaloudelliset valaistushankinnat - opas energiatehokkaiden valaistusratkaisujen julkisiin hankintoihin

Julkaistu: 12/2014 (uudistettu painos)Laajuus: 32 s.


Julkisella sektorilla valaistuksen osuus koko sähkönkulutuksesta saattaa olla jopa kolmasosa. Energiatehokkaat valaistusratkaisut voivatkin merkittävästi vaikuttaa julkisen sektorin energiansäästötavoitteiden saavuttamiseen. Lue oppaasta kokonaistaloudellisista valaistushankinnoista. Esite julkaistu 2011, päivitetty versio tehty 12/2014.

Kokonaistaloudelliset valaistushankinnat -opas


Euroopan komissio: ympäristökriteerit sisävalaistukselle

(2012, 20 s.) Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa – SisävalaistusValaistus

Esimerkkejä onnistuneista valaistushankinnoista valaistustieto.fi -sivustolla

Sivustolta löydät muun muassa kuvaukset seuraavista valaistuksen uudistushankkeista:
Loput Turun elohopeahöyryvalaisimista vaihdetaan led-valaisimiin

Turku Energia vaihtaa loput kaupungin elohopeahöyryvalaisimista led-valaisimiin vuoden 2015 loppuun mennessä.  Samalla Turku Energia sitoutuu kymmenen vuoden palvelusopimukseen valaisinten kunnossapidon osalta. (2014)


Menestyksekäs valaistusaiheinen seminaarikiertue Jyväskylässä

Seminaarin tavoitteena oli tarjota apua kaupunkivalaistuksen käytännön tason kehitystyöhön ja luoda verkostoitumismahdollisuuksia mukana olleiden alan toimijoiden välille. Seminaarin pääpuheenvuorot käsittelivät käytäntöjä, joilla Jyväskylä on saavuttanut kaupunkivalaistuksen edelläkävijän aseman ja yli 40 prosentin säästöt kaupungin ulkovalaistusverkon energiankulutuksesta. (2014)

Lisätietoja ja seminaarimateriaalit >>

Hyvin valaiseva hankinta

Turun kaupunki päätti uusia itä- ja pohjoisosiensa katu- ja puistovalaistuksen.
Koko hankintaprosessi ja erityisesti tarjousten pisteytyksen kriteerit suunniteltiin huolellisesti. (2011) Katso esimerkkikortti>>


Esimerkkilaskelmia

Lampputieto.fi -sivuilta löydät esimerkkilaskelmia
Valaistus

Lampputieto.fi: Usein kysyttyä
Sivuille on koottu yleisimpiä lamppukysymyksiä.

Kysy meiltä

hankintapalvelu@motiva.fi

Kannattaako led -valaistukseen siirtyminen?

Led-valaistus on useimmiten energiatehokkain vaihtoehto, mikä alentaa myös käyttökustannuksia. Toisaalta yleensä led-valaistuksen hankintakustannukset ovat tällä hetkellä muita vaihtoehtoja hieman korkeammat. Siksi led-valaistuksen hankinnassa elinkaarilaskennan tarve korostuu. Investoinnin takaisinmaksuaikaan vaikuttaa useat tekijät, kuten olosuhteet, käyttötekniset toimet, valitun tekniikan ominaisuudet jne. Led-valaisimien energiatehokkuudesta ja käytön kustannuksista ei voi tehdä yleistyksiä tai nyrkkisääntöjä, joten siirtymisen kannattavuus on aina selvitettävä tapauskohtaisesti.

Sivua päivitetty viimeksi 16.5.2018