Siivous ja teknokemian tuotteet

Siivouspalvelut ja teknokemian tuotteet

Merkittävimmät ympäristövaikutukset

Siivouksen merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat kemikaaleista. Osa käytetyistä kemikaaleista on myrkyllisiä, luonnossa heikosti hajoavia ja/tai ravintoketjuihin kertyviä. Ne voivat aiheuttaa paitsi ympäristöhaittoja (erityisesti vesieliöille) myös erilaisia terveyshaittoja ihmisille. Ekologisen siivouksen kulmakivi on mahdollisimman pieni kemikaalikuormitus. Tässä apuna on siivoustarpeen määrittely (vältetään turhaa siivoamista ja turhaa kemikaalien käyttöä), kemikaalien oikea annostelu ja ympäristöystävällisten siivousaineiden valinta.

Siivouspalveluiden ympäristökuormitukseen vaikuttaa myös siivouksessa syntyvät jätteet. Jätteitä syntyy mm. muovipusseista ja pesuainepakkauksista, kertakäyttöisistä siivousvälineistä ja asiakkaan puolesta vaihdettavista/täytettävistä hygieniatuotteista. Jätteiden syntyä voi ehkäistä monin keinoin esim. suosimalla uudelleenkäytettäviä tekstiilejä. Jätteet, joiden syntyä ei voi välttää, tulisi lajitella ja kierrättää. Siivouspalveluun kuuluu usein asiakkaan jätteistä huolehtiminen. Mahdollisuuksien mukaan siivousyritys voi ohjata ja neuvoa asiakasta jätteiden lajittelussa ja jätemäärän vähentämisessä.

Siivoustuotteiden valmistamiseen kuluu energiaa, vettä ja raaka-aineita. Valmistuksen ympäristövaikutuksia voi pienentää suosimalla kierrätysmateriaalista valmistettuja siivousvälineitä, kierrätyskuiduista tehtyjä pehmopapereita jne. Pitkäikäiset ja monikäyttöiset välineet ovat myös ympäristöystävällisiä.

Siivouksessa kuluu usein paljon vettä. On hyvä muistaa, että lämpimän veden käyttö tarkoittaa aina myös energiankulutusta. Työmenetelmien valinnalla vedenkulutusta ja usein myös kemikaalien kulutusta voidaan vähentää. Yksi tällainen menetelmä on mikrokuitusiivous, jolla tarkoitetaan siivoamista mikrokuituliinoilla sen sijaan, että käytettäisiin veteen ja pesuaineeseen kastettuja liinoja. Mikrokuitusiivous ei kuitenkaan sovellu aivan kaikkiin siivouskohteisiin.

Ympäristövaikutuksia syntyy siivoukseen liittyvistä kuljetuksista. Vähäpäästöinen ajokalusto ja taloudellisen ajotavan koulutus tekevät kuljetuksista ympäristömyötäisempiä. Toisinaan siivouspalveluyritykset ostavat joitakin palveluita, kuten pesula-, paino- tai autonpesupalveluita toisilta yrityksiltä. Valinnoissa tulisi suosia ekologisia (esimerkiksi ympäristömerkittyjä) palveluntarjoajia.

Kestävän kehityksen mukaisessa siivouksessa tulee noudattaa myös sosiaalisen kestävyyden periaatteita ja torjua aktiivisesti harmaata taloutta. Kaikki siivouspalveluiden ympäristövaatimukset ja vaatimukset sosiaalisen kestävyyden suhteen tulisi ulottaa myös käytettäviin alihankkijoihin.

Ympäristökuormituksen vähentäminen siivouspalveluiden hankinnoissa

Siivouksen ympäristökuormitusta voidaan vähentää merkittävästi ottamalla ympäristönäkökohdat huomioon jo siivouspalveluiden hankintavaiheessa.

Hankintaorganisaation tekemä palvelutarpeen määrittely on avainasemassa, kun siivouspalveluja kehitetään ekologisempaan suuntaan. Siivouksen perusteellisuus ja tiheys tulisi valita kohteen mukaan. Liiallista siivoamista ja kemikaalien kulutusta (erityisesti desinfiointia) on hyvä välttää. Ympäristönäkökohdat kannattaa huomioida myös siivousmenetelmien ja kemikaalien valinnassa. Jos on välttämätöntä käyttää suuren ympäristökuorman aiheuttavia menetelmiä ja kemikaaleja, niiden käyttö rajataan mahdollisimman pienelle alueelle. Siivousalan ammattilaisten tietotaitoa kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää hyödyksi myös palvelutarpeen määrittelyssä.

Siivouspalveluiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää muun muassa:
 • hyödyntämällä siivousmenetelmiä, jotka minimoivat kemikaalien ja veden kulutuksen (soveltuvissa kohteissa)
 • oikealla kemikaalien annostelulla (annosteluohjeet, automaattiannostelijat, mitta-astiat)
 • välttämällä haitallisia kemikaaleja ja valitsemalla ympäristöystävällisiä siivousaineita
 • suosimalla uudelleenkäytettäviä, pestäviä tekstiilejä siivousvälineissä ja esimerkiksi asiakkaan WC-tiloihin vaihdettavissa käsipyyhkeissä
  • Huom! Välineiden ja käsipyyherullien pesun tulisi tapahtua mahdollisimman ekologisesti (ympäristöystävälliset pesuaineet, annostelu, pesulämpötila, täydet koneelliset).
 • vähentämällä pakkausjätettä täyttöpakkausten ja pesuainetiivisteiden avulla
 • optimoimalla muovipussien käytön
 • lajittelemalla ja kierrättämällä ne jätteet, joiden syntyä ei voida ehkäistä
 • suosimalla kierrätyskuiduista valmistettuja ja valkaisemattomia WC- ja muita pehmopapereita
 • valitsemalla kestäviä ja monikäyttöisiä siivousvälineitä
 • välttämällä turhia kuljetuksia ja suosimalla vähäpäästöistä kuljetuskalustoa
 • vaatimalla taloudellisen ajotavan koulutusta paljon ajavalta henkilökunnalta 
 • ekologisuus tulisi ottaa huomioon myös silloin, kun siivouspalveluyritys huolehtii asiakkaan WC-tilojen käsisaippuoista.

Siivouksen ekologisuuteen vaikuttaa myös siivouspalveluyrityksen ympäristöosaaminen ja ympäristöasioiden hallinta.

Siivouspalveluyrityksen ympäristöosaamiseen ja ympäristöasioiden hallintaan kuuluvat muun muassa:
 • siivoojien ja työnjohdon koulutus ekologiseen siivoamiseen
 • ympäristönäkökohtien huomioiminen työohjeissa
 • ympäristöjohtaminen, mukaan lukien siivouksen ympäristöominaisuuksien mittaaminen ja seurantaSiivouspalvelut ja teknokemian tuotteet

Motiva: Hankintaohje puhdistuspalveluille
Motivan hankintaohje puhdistuspalveluille (pdf) (4.5 MB)
Julkaistu:
27.1.2016
Laajuus:
8 s.

Lue ensin:
Näin käytät hankintaohjeitamme

Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa julkisia hankkijoita tekemään ympäristöä säätävämpiä
puhdistuspalveluhankintoja. Ohjeessa esitellään ympäristökriteerejä, joita hankintayksiköt voivat
soveltaa ja hyödyntää tarjouspyynnöissään.
Motiva: Hankintaohje siivous- ja teknokemiantuotteille
Motivan hankintaohje Siivous- ja teknokemiantuotteet (pdf) (194.2 KB)
Julkaistu 19.5.2014
Laajuus 5 s.

Lue ensin Näin käytät hankintaohjeitamme

Tämän Motivan ohjeen tarkoituksena on auttaa julkisia hankkijoita valitsemaan ympäristöä säästävämpiä teknokemian tuotteita. Ohjeessa esitellään ympäristökriteereitä, joita hankintayksiköt voivat hyödyntää tarjouspyynnössään.

Kriteeristö on yhteinen seuraaville teknokemiantuotteille:
 • Ammattikäytön koneastianpesuaineet
 • Ammattikäytön tekstiilien pesuaineet
 • Elintarviketeollisuuden puhdistusaineet
 • Käsiastianpesuaineet
 • Lattianhoitotuotteet (kuten lattiavahat)
 • Puhdistus- ja rasvanpoistoaineet teollisuuskäyttöön
 • Puhdistus- ja rasvanpoistoaineet teollisuuskäyttöön
 • Puhdistusaineet
 • Saippua
 • Tekstiilien pesuaineet ja tahranpoistoaineetSiivous

Tampere-talossa siivouskemikaalit vaihdettiin otsoniveteen 

Keittiötilojen siivouksessa on luovuttu kokonaan pesuaineiden käytöstä ja ne on korvattu otsonoidun veden käytöllä.  Otsonoitua vettä tuotetaan otsonaattorilla, joka kytketään kylmään hanaveteen. Otsonin desinfiointiteho perustuu sen erittäin nopeaan hapetuskykyyn, sillä se polttaa mikrobin hajalle. Laitteesta otetun otsoniveden desinfiointiteho säilyy neljä tuntia ja pesuteho 8 tuntia - sen jälkeen otsonivesi muuttuu jälleen vedeksi. Siivouskemikaalien käytöstä keittiötiloissa on voitu luopua lähes kokonaan, puhdistustehosta tinkimättä.  Kiinteistöpäällikkö Marko Koivisto kertoo, että laitehankinta on vähentänyt siivouskuluja ja se maksoi itsensä takaisin alle vuodessa.Etelä-Kymenlaakson Seutuhankinta – Puhdistusaineille toimivat ympäristökriteerit

Etelä-Kymenlaakson Seutuhankinta käytti ympäristökriteerejä onnistuneesti yleispuhdistusaineiden hankinnassa. Vuodenvaihteessa 2013-2014 järjestetyssä kilpailutuksessa solmittiin kolmen (3) vuoden sopimus alueen kaupunkien, kuntien ja niiden konserniyhtiöiden ja liikelaitosten sekä muutaman alueen seurakunnan tarpeisiin.

Kriteerit puhdistusaineiden haitallisuudesta

Käytetyt ympäristökriteerit käsittivät kaksi vähimmäisvaatimusta puhdistusaineiden haitallisuudesta. Kun ympäristövaatimuksia on kohtuullinen määrä, ei niiden todentamisestakaan tule liian raskasta tehtävää. Vaatimukset poimittiin Joutsenmerkin puhdistusainekriteereistä ja niiden valinnassa Seutuhankinta konsultoi myös Motivan hankintapalvelun HelpDeskiä.

Ensimmäisen vaatimuksen mukaan aineet eivät saa olla syöpää aiheuttavia, mutageenisia tai lisääntymiselle vaarallisia (Joutsenmerkin puhdistusainekriteeri nro 4, sivu 8). Toisessa vaatimuksessa on lueteltu muita kiellettyjä haitallisia ominaisuuksia (Joutsenmerkin puhdistusainekriteeri nro 3, sivu 6-8). Molemmissa vaatimuksissa kielletyt ominaisuudet on yksilöity EU:n seos- ja ainedirektiivien sekä CLP-asetuksen vaaraluokittelujen avulla.

Käyttöturvallisuustiedote todentamisen apuna

Todentaminen tapahtui REACH-asetuksen mukaisen käyttöturvallisuustiedotteen avulla. Toisen vaatimuksen osalta käytettiin myös tuotepakkauksen teknistä kuvausta, tuotteen käyttöohjetta ja muuta tarvittavaa dokumentaatiota. Molempien vaatimusten katsottiin täyttyvän myös, jos tuotteelle oli myönnetty Joutsenmerkki tai EU-kukka.

Yleispuhdistusaineista tehtiin yhteensä kahdeksan tarjousta. Kaikki tarjotut tuotteet täyttivät ympäristökriteerit. Osalla tarjotuista tuotteista oli ympäristömerkki. Muiden osalta hankintayksikön siivouksen asiantuntijat totesivat vaatimustenmukaisuuden toimitettujen käyttöturvallisuustiedotteiden ym. tai muun aineiston avulla.

Yleispuhdistusaineiden vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Hinnan lisäksi pisteytettäviin ominaisuuksiin kuului aineen tehokkuus (puhdistustulos) sekä pakkauksen käytettävyys ja turvallisuus.

Kokemus ympäristökriteerien käytöstä positiivinen

Etelä-Kymenlaakson Seutuhankinta on hankintaprosessin kulkuun ja lopputulokseen tyytyväinen. Kun ympäristöasiat huomioitiin jo vähimmäisvaatimuksissa, pystyttiin varmistamaan, että kilpailutuksella saadaan turvallisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Tätä Pesuaineiden ympäristöystävällisyyttä voidaan hyödyntää myös omien palveluiden markkinoinnissa. Seutuhankinnan ympäristövastaavan, hankinta-asiantuntija Maria Kirjavaisen mukaan ympäristövaatimusten asettamista helpotti, kun niitä ei tarvinnut keksiä alusta asti itse, vaan oli mahdollista poimia ympäristömerkin kriteerien joukosta omaan hankintaan parhaiten sopivat kriteerit.

Lisätietoja:

Tutustu Motivan hankintaohjeeseen siivous ja teknokemian tuotteille >>

Motivan hankintapalvelu
hankintapalvelu@motiva.fi
puh. 09 6122 5011


Julkaistu: 12/2014


Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme.

hankintapalvelu@motiva.fiSivua päivitetty viimeksi 11.8.2016