iStock_000043265298_mv

Kalusteet

Merkittävimmät ympäristövaikutukset

Raaka-aineet ja tuotanto

Huonekalun ympäristövaikutuksista valtaosa syntyy valmistusvaiheessa. Valmistusvaiheessa merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheuttaa raaka-aineiden otto ja käsittely, huonekalun kokoamisvaiheessa kuormitus on paljon pienempi. Huonekalun käytön ympäristövaikutukset ovat yleensä vähäiset. Käytöstä poisto voi aiheuttaa jonkin verran ympäristökuormitusta erityisesti silloin, jos huonekalu sisältää paljon haitallisia aineita. Käytöstä poistaminen on kuitenkin siinä mielessä tärkeä vaihe, että huonekalun purkaminen ja materiaalien kierrättäminen uusiokäyttöön vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja siten uusien huonekalujen valmistamisen ympäristövaikutuksia.

Huonekalujen valmistamiseen tarvitaan paljon raaka-aineita, erityisesti puuta. Mitä pitkäikäisempi huonekalu on, sitä harvemmin uusia huonekaluja tarvitaan. Huonekalun pitkä käyttöikä säästää siis yhtä aikaa ympäristöä ja rahaa, ja kestävyys onkin avainasemassa huonekalun ympäristövaikutusten vähentämisessä. Huonekalun käyttöikä riippuu monesta tekijästä. Tärkeää on muun muassa materiaalien ja liitosten kestävyys, sopivuus käyttötarkoitukseensa, ergonomisuus ja helppohoitoisuus. Ajaton muotoilu, muunneltavuus ja täydennettävyys sekä mahdollisuus huonekalun korjaamiseen ja kunnostamiseen pidentävät myös käyttöikää.

Materiaalit

Huonekaluissa yleisimmin käytettyjä materiaaleja ovat puu ja puupohjaiset paneelit, metalli, muovi, tekstiilit ja vaahtomateriaalit (pehmusteissa). Jokaisella materiaalilla on omat tyypilliset ympäristövaikutuksensa, joihin hankinnassa kannattaa kiinnittää huomiota.  Puun ja puusta valmistettujen paneelien ja viilujen kohdalla alkuperä on tärkeä tekijä. Sääntelemättömillä ja laittomilla hakkuilla (erityisesti suojelualueilla) sekä muilla kestämättömillä menettelytavoilla on negatiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemien tuottamiin, elämää ylläpitäviin palveluihin. Huonekaluissa käytetylle puulle tehdään usein pintakäsittelyjä (lakkaus, maalaus, kyllästys jne.), jotka voivat aiheuttaa kemikaalikuormitusta. Lisäksi puupaneelien ja –kuitulevyjen valmistuksessa saatetaan käyttää haitallisia kemikaaleja (kuten formaldehydiä).

Metallit ovat uusiutumattomia raaka-aineita, joiden louhinta ja jatkojalostus aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. Samoin on öljystä valmistettavan muovin laita. Näiden materiaalien kohdalla tehokkain tapa vähentää ympäristövaikutuksia on suosia uusiomateriaaleja. Toisaalta kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että huonekalun muovi- ja metalliosat on mahdollista erottaa ja kierrättää. Muovien valmistuksessa käytetään erilaisia lisä- ja apuaineita, joista osa on haitallisia. Lisäksi muovin ja metallin pintakäsittelyaineista osa on haitallisia.

Tekstiilien ja vaahtomateriaalien osalta suurin ympäristövaikutus liittyy haitallisiin kemikaaleihin. Myös vähemmän haitallisia vaihtoehtoja on saatavilla. Haitallisia kemikaaleja voi olla esim. väriaineissa, palonestoaineissa tai homeelta ja kosteudelta suojaavissa aineissa.  Palonestoaineiden osalta hankintaorganisaation on kuitenkin pidettävä huolta, että julkisille tiloille asetetut palomääräykset täyttyvät. Kemikaalien ohella huomiota kannattaa kiinnittää materiaaleihin, joista tekstiilit on valmistettu: kierrätyskuidut ja luomutuotetut luonnonkuidut ovat ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

Pakkaukset

Kuljetusta varten huonekalut yleensä pakataan. Pakkauksen tehtävänä on suojata huonekalua, joten pakkausmateriaalin minimoiminen ei ole aina ole tarkoituksenmukaista. Huomioita voi kuitenkin kiinnittää pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyyteen (uusiutuvat tai uusioraaka-aineet, kierrätettävyys). Mikäli huonekalut voidaan pakata pieneen tilaan, mahtuu useampi huonekalu samaan kuljetukseen. Tällainen pakkaustehokkuus vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia. Usein pieneen tilaan pakkaaminen onnistuu, kun huonekalu toimitetaan osissa. Hankkija voi halutessaan vaatia, että toimitukseen sisältyy myös huonekalujen kokoaminen.
Kalusteet

Tärkeimmät ympäristömerkit ja hankintaohjeet

Ympäristökuormituksen vähentäminen huonekaluhankinnoissa

Julkiset hankkijat voivat vähentää huonekaluista aiheutuvia ympäristövaikutuksia asettamalla hankinnalle ympäristökriteerejä.

Kuormitusta voidaan vähentää:

 • Kiinnittämällä huomiota huonekalun käyttöikään vaikuttaviin tekijöihin (kestävyys, korjattavuus, ja varaosien saatavuus, helppohoitoisuus jne.)
 • Vaatimalla, että huonekalun mukana toimitetaan selkeät hoito-ohjeet, jotta huonekalusta voidaan pitää huolta
 • Asettamalla vaatimukseksi, että pääraaka-aineiden alkuperä tunnetaan ja puu on peräisin kestävästä metsäteollisuudesta
 • Suosimalla uusiutuvia materiaaleja (puu, tekstiilien luonnonkuidut) sekä kierrätysmateriaaleja
 • Asettamalla rajoituksia huonekaluissa käytettävien kemikaalien haitallisuudelle
 • Suosimalla huonekaluja, joissa materiaalit ovat erotettavissa ja kierrätettävissä
 • Kiinnittämällä huomiota pakkausmateriaaleihin ja pakkaustehokkuuteenHuonekaluhankintojen ympäristökriteerit

Millainen on ekologinen kalustehankinta?
Tätä kysymystä pohdittiin 8.12.2015 Helsingissä järjestetyssä tilaaja-toimittaja–tilaisuudessa yhdessä hankkijoiden ja huonekalualan yritysten kanssa. Tarkastelussa keskityttiin päiväkoti- ja koulukalusteisiin sekä toimistokalusteisiin.

Keskustelun pohjalta koottiin hankkijoiden avuksi yhteenveto siitä, minkälaisia ympäristökriteereitä kalustehankinnoissa kannattaa nyt ja tulevaisuudessa käyttää, ja minkälaisia haasteita tiettyjen kriteerien käyttöön voi liittyä.

Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa >>


Euroopan komission GPP tietopankki

EU:n GPP hankintasuositukset ja ympäristökriteerit on päivitetty ja ne on julkaistu elokuussa 2017.

EU:n GPP ympäristökriteerit pohjautuvat EU-ympäristömerkin ympäristökriteereihin (ts. myöntämisperusteisiin).

Nykyinen voimassa olevan ohje:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


EU-ympäristömerkki

EU-ympäristömerkki puuhuonekaluissa tarkoittaa
 • käytetyn puun olevan kestävästi hoidetusta metsästä tai kierrätettyä
 • että terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä on minimoitu
 • tuotteiden olevan laadukkaita ja kestäviä, helposti purettavia ja kierrätettäviä

Kriteerit ovat voimassa 2022 asti.

Lisätietoja kriteereistä EU-ympäristömerkin sivuilta >>


Joutsenmerkki – Pohjoismainen ympäristömerkki

Joutsenmerkityissä huonekaluissa
 • vaatimuksia on asetettu sertifioidun, kestävän puuraaka-aineen ja/tai suurelta osin kierrätetyn raaka-aineen käytölle
 • formaldehydipäästöjä on rajoitettu levyissä
 • ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden määrää on minimoitu
 • ilmasto- ja energiavaikutukset ovat alhaisemmat
 • materiaaleja kierrätetään
 • on korkea laatu ja hyvät käyttöominaisuudet
Joutsenmerkin nykyisten huonekalut ja kalusteet -tuoteryhmän kriteerien voimassaoloaika on 2011-2019.

Lisätietoa kriteereistä Joutsenmerkin sivuilta >>


Kalusteet


Tehtiinkö teillä ympäristöä säästävä kalustehankinta?

Kerro siitä meille, niin jaamme onnistumiset ja opit myös muiden hankkijoiden kanssa. Ota yhteyttä: hankintapalvelu@motiva.fi.Hansel: Ympäristönäkökulmat ovat keskeisessä asemassa toimistokalusteiden puitejärjestelyssä


Kaiken puumateriaalin ja puuhun perustuvan materiaalin on oltava peräisin laillisesti hakatusta puutavarasta. Vähintään 70 % puumateriaalista tulee metsistä, joiden hoito on todistetusti kestävän metsänhoidon periaatteiden ja toimien mukaisia. Kalusteiden muoviosiin, liimaan, tekstiileihin ja metalliosiin on omat ympäristönäkökohtia sisältävät kriteerit. Sopimustoimittajilta on edellytetty kalusteiden kierrätyspalvelua. (Lisätty 2015)

Lähde: Hanselin Vuosikertomus 2014Sosiaalisista kriteereistä tiedotettiin etukäteen Bremenin kalustehankinnassa


Bremenin kaupungissa Saksassa käytettiin kalustehankinnassa ympäristökriteereitä ja sosiaalisia kriteereitä. Hankintayksikkö Immobilien Bremen solmi puitesopimuksen puukantisten sähkötyöpöytien, työtuolien ja kokouspöytien hankinnasta vuonna 2013. Keskustelut potentiaalisten tarjoajien kanssa sosiaalisten kriteerien käyttämisestä aloitettiin kuitenkin jo 2011, jotta yrityksillä olisi aikaa varautua uusiin vaatimuksiin.

Immobilien Bremen asetti sosiaalisen sopimusehdon, jonka mukaan kalusteiden tuotannossa pitää noudattaa ILO:n kahdeksaa perussopimusta. Lisäksi tarjouspyynnössä vaadittiin, että kalusteiden puuosat ovat peräisin todennettavasti kestävästä metsätaloudesta ja tuotantoketju on jäljitettävissä.

Immobilien Bremenin kokemuksen mukaan ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit rajoittivat tarjouskilpailuun osallistuneiden määrää, mutta useampia tarjouksia kuitenkin saatiin. Markkinoiden informointi etukäteen koettiin tärkeäksi. Uudet sosiaaliset ja ekologiset vaatimukset edellyttivät uudenlaista yhteistyötä kaupungin eri yksikköjen välillä ja synnyttivät pohdintaa eri todentamistapojen hyvistä ja huonoista puolista. (Lisätty 2015)

Lue lisää (englanniksi) >>Espanjassa kokeiltiin avointa ympäristökriteeriä


Espanjan Baskimaalla sosiaalisesta asumisesta vastaava VISESA päätti käyttää ympäristökriteereitä keittiökaluste- ja kodinkonehankinnassa. Keittiökalusteille vähimmäisvaatimuksena asetettiin 10 vuoden takuu. Vertailuperusteina oli laajempi joukko erilaisia ympäristöasioita, mm. ekosuunnittelu, kierrätysmateriaalit, puun kestävä alkuperä ja formaldehydin määrä kuitulevyissä. Lisäksi yhtenä vertailuperusteena olivat muut asiat, jotka tekevät tuotteesta tai sen valmistusprosessista paremmin kestävän kehityksen mukaisia. Kyseessä oli siis avoin kriteeri. Tarjoajilla oli parhaiten kykyä vastata ympäristökriteereihin, jotka koskivat koko tuotetta ja joiden sääntely oli vakiintunutta ja selkeää.
Avoimen kriteerin arviointi koettiin subjektiiviseksi ja tarjoajien ehdottamat keinot eivät lisänneet tuotteen kestävyyttä merkittävästi. (Lisätty 2015)

Lue lisää (englanniksi) >>

Kalusteet

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme.

hankintapalvelu@motiva.fi


Sivua päivitetty viimeksi 6.10.2017