liikenne

Katso myös: Kuljetuspalvelut  sekä  henkilö- ja pakettiajoneuvot

Joukkoliikenne

Julkinen sektori hankkii merkittäviä määriä erilaisia kuljetuksia kuten henkilökuljetuksia sekä tavarakuljetuksia. ELY-keskukset sekä muut palvelusopimusasetuksen mukaiset toimivaltaiset viranomaiset kilpailuttavat joukkoliikennepalveluja.

Kuljetuspalveluissa kalusto vaihtelee henkilöautoista pakettiautoihin ja raskaaseen kalustoon. Kuljetuspalvelun tarjoajalla on kaluston ympäristöominaisuuksien lisäksi mahdollisuus vaikuttaa omalla suunnittelulla, seurannalla, ajotavallaan ja kaluston huollolla palvelun haitallisiin ympäristövaikutuksiin.

Merkittävimmät ympäristövaikutukset

Kuljetuspalveluiden merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt. Liikenne tuottaa viidenneksen Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Vuonna 2013 tämä oli noin 13 miljoonaa tonnia. Tästä tieliikenteen osuus on 72 prosenttia. Tästä liikenteen osuus on yli 90 prosenttia. Yli puolet terveydelle haitallisista hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä ja noin puolet hiilivety- ja typenoksidipäästöistä on peräisin liikenteestä.

Vaikka merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät ajoneuvojen käytön aikaisista päästöistä, ajoneuvon elinkaaren aikana syntyy kuitenkin paljon muitakin haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät raaka-aineiden louhintaan, ajoneuvon käytöstä ottamiseen ja renkaiden sekä voiteluöljyjen haitallisiin aineisiin. Ajoneuvot kehittyvät koko ajan ympäristön kannalta paremmiksi, mutta ajoneuvojen ja liikenteen määrä kuitenkin lisääntyy.

Suositukset

 • Määrittele mikä Euro-luokituksen päästönormi kaluston tulee vähintään täyttää
 • Pyydä urakkakohtainen ympäristösuunnitelma, jossa on huomioitu myös energiatehokkuuden parantaminen. Suunnitelma sisältää yleensä kuvauksen toimenpiteistä ja seurantajärjestelmästä, joiden avulla yritys pyrkii parantamaan energiatehokkuutta sopimuskauden aikana.
 • Kannusta yritystä:
 • kehittämään kuljettajien taloudellisen ajotavan osaamista
 • ottamaan käyttöön ajotavan seurantajärjestelmiä
 • ottamaan käyttöön uusia käyttövoimaratkaisuja

Tarkempia ohjeita hankintoihin löydät Ympäristökriteerit -välilehdeltä.
Sisältöä päivitetty 24.11.2015. Sisältö tarkistettu: 25.11.2014 (Vesa Peltola)


Joukkoliikenne

Motiva: Julkiset joukkoliikennehankinnat

Motivan ohje - Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat

Päivitetty 4/2017

Laajuus
10 s.

Lue ensin Näin käytät hankintaohjeitamme

Tätä Motivan ohjetta voidaan soveltaa joukkoliikennepalvelujen hankintaan. Ohjeessa esitetyissä esimerkeissä on otettu huomioon EURO-päästöstandarit niin maaseutu- ja seutuliikenteessä kuin kaupunkien paikallisliikenteessä.

Julkisen hankkijan on huomioitava ainakin seuraavat energia- ja ympäristövaikutukset henkilökuljetuspalveluhankinnoissaan:
 • energiankulutus
 • hiilidioksidipäästöt
 • sekä typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästötJoukkoliikenne

Selvitys energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa - Ajoneuvot ja kuljetuspalvelut

Motiva kartoitti toukokuussa 2017 valmistuneessa selvityksessä julkisen sektorin hankintayksiköiden kokemuksia ja tietotarpeita ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta hankinnoissa. Selvityksen sekä siihen liittyneen kyselyn mukaan julkisen sektorin toimijat ovat kiinnostuneita erilaisista tavoista tehostaa logistiikkaa ja ajoneuvojen käyttöä. Etenkin kuljetusten yhdistäminen ja liikkumisen uudet palvelut näyttäisivät lisääntyvän tulevaisuudessa.


Selvityksen mukaan vuonna 2012 voimaantullut laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa on vielä epäselvä monissa organisaatioissa. Lain vaatimista energia- ja ympäristövaatimuksista oli vastausten perusteella parhaiten osattu soveltaa typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöjä kuvaavaa Euro-päästöluokitusta. Huomattavasti vähemmän asetetaan vaatimuksia, jotka koskevat energiankulutusta ja niihin kytkeytyviä hiilidioksidipäästöjä. Työn tilaaja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. (2017)

Selvitys energia- ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta hankinnoissa -_Ajoneuvot ja kuljetuspalvelut (pdf) (2.1 MB)

Selvitys sähköbussien edistämiseksi suomalaisilla kaupunkiseuduilla

Selvityksen tavoitteena on lisätä kaupunkien ja joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tietoa sähköbussiliikenteen suunnitteluun ja hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on myös edistää sähköbussien käyttöönottoa Suomessa ja tätä kautta tukea hallituspoliittisten, kansallisten ja EU-tason tavoitteiden toteutumista. Suomalaisten kaupunkiseutujen kokemusten keräämiseksi työssä haastateltiin HSL:n sekä Espoon, Tampereen ja Turun kaupunkien edustajia. (2017)

Liikennevirasto: Selvitys sähköbussien edistämiseksi suomalaisilla kaupunkiseuduilla (pdf) (4 MB)

Siuntion joukkoliikenne- ja kuljetuspalveluhankinta

Siuntion kunnassa kilpailutettiin joukkoliikennepalvelut sekä kunnalliset kuljetuspalvelut.  Hankinta aloitettiin huolellisella vuoropuhelulla kunnan edustajien, liikennöitsijöiden sekä kuntalaisten kanssa. Tahot kutsuttiin yhteiseen keskustelutilaisuuteen, jossa keskusteltiin nykyisiin palveluihin liittyvistä haasteista. Tämän kaltainen hankinnan suunnitteluvaihe oli työläs ja aikaa vievä, mutta lopputuloksena saatiin erittäin kustannustehokas, merkittävästi kuntalaisia paremmin palveleva järjestelmä, joka yhdisti joukkoliikenteen ja kunnalliset kuljetuspalvelut. (2014)

Lue lisää >>Kokemuksia ympäristökriteerien käytöstä joukkoliikenne-, henkilökuljetuspalvelu- sekä ajoneuvohankinnoissa

Syksyllä 2013 selvitettiin ympäristökriteerien käyttöä julkisissa ajoneuvo- ja kuljetus-palveluhankinnoissa. Selvitystä varten haastateltiin noin 20 kunnan tai muuta julkista hankintayksikköä. Tähän julkaisuun on koottu hankkijoiden ja palveluiden tarjoajien näkemyksiä ja vinkkejä siitä, miten ympäristökriteereitä kannattaa hankinnassa käyttää. (2013)
Kuljetuspalvelu esite (pdf) (158.3 KB)

Sähköbussit vauhdilla liikenteeseen

VTT:llä on tutkittu sähköisiä linja-autoja eBus-hankkeessa, joka kuuluu sekä Tekesin rahoittamaan EVE-ohjelmaan, että TransEcoon. Uusia mittausmenetelmiä on päästy onnistuneesti testaamaan ensimmäisillä sähköbusseilla. (2013)

Motivan tiedote: TransEco: Sähköbussit vauhdilla liikenteeseen


Kokonaistaloudellisuus ratkaisee

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) bussilinjojen liikennöinnin tarjouskilpailuissa tehdään aina kokonaistaloudellinen arviointi. Hinnan osuus on noin puolet, muu koostuu kaluston laatuun kuten päästöihin liittyvistä seikoista. (2011)
HSL – Kokonaistaloudellisuus ratkaisee kuntien hankinnat (pdf) (1.2 MB)

Energiatehokkuus tuo kilpailukykyä

Kuljetusalaan kohdistuva paine energiatehokkuuden parantamiseksi ja
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kasvaa jatkuvasti. Energiatehokkuuden parantaminen leikkaa kuljetusyrityksen kustannuksia ja parantaa suoraan tulosta sekä kilpailukykyä. (2011)
TransEco-esimerkkikortti – Energiatehokkuus tuo kilpailukykya (pdf) (161.1 KB)

Hybridibussit liikenteeseen

Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja parantamaan energiatehokkuutta kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Ministeriöt ja alan liitot ovat solmineet joukkoliikenteen energiatehokkuussopimuksen vuosille 2008-2016. (2011)
TransEco-esimerkkikortti – Hybridibussit liikenteeseen (pdf) (176.9 KB)

Joukkoliikenne

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme.

hankintapalvelu@motiva.fi

Haluamme edellyttää kuljetushankinnassa polttoaineen/energiankulutuksen seurantaa. Jos kuljetusyrityksellä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä tai se on liittynyt alan energiatehokkuussopimukseen, takaako jompi kumpi näistä polttoaineenkulutuksen seurannan?

Sertifioidut ympäristöhallintajärjestelmät eivät automaattisesti sisällä kuljetusten polttoainekulutuksen seurantaa tai vähentämistä. Asiasta kannattaa siksi pyytää erikseen kirjallisesti selvitys.

Kaikki liikenteenalan vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset päättyivät vuoden 2016 lopussa. Liikenteen energiatehokkuussopimukset olivat tavarankuljetus- ja logistiikka-alalle sekä joukkoliikenteelle. Sopimuskausi kesti 2008 - 2016.
Millä tavoin raskaan kaluston kuljetushankinnoissa voidaan ottaa CO2-päästöt huomioon?

Raskaalle kalustolle, eli kuorma-autoilla tai linja-autoille, ei ole yhtenäistä standardia hiilidioksidipäästöjen mittaamiselle. Henkilö- ja pakettiajoneuvoille tällainen standardi on olemassa, joten niiden päästöille voidaan asettaa CO2-vähimmäisvaatimuksia. Raskaalle kalustolle ei ole siksi suositeltavaa asettaa CO2-vähimmäisvaatimuksia (ellei tilaaja itse ole määritellyt minkä mittausstandardin mukaan tämä tulisi tehdä.). Suosittelemme raskaan kaluston osalta, että CO2 ja energiatehokkuus otetaan hankinnassa huomioon vaatimalla kuljetusyritykseltä polttoaineenkulutuksen ja taloudellisen ajotavan seurantaa.
Tavarankuljetuspalvelun hankinta – Olemme suunnittelemassa kuljetuspalvelujen hankintaa, jossa kuljettavat ajoneuvot tullevat olemaan pakettiautoja ja osittain kuorma-autoja. Minkälaisia kriteereitä on perusteltua vaatia ajatellen seuraavia asioita: Energiankulutus, hiilidioksidipäästöt sekä typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt?

Tavarakuljetuspalveluiden hankinnassa voitte huomioida nuo mainitsemasi asiat seuraavalla tavalla:
 1. Pakettiautot
  – Energiankulutus ja hiilidioksidipäästöjen osalta suosituksemme on asettaa vaatimukset tavaratilan mukaan oheisen ohjeen mukaisesti.
 2. Kuorma-autot
  – Raskaan kaluston energiankulutukselle ja hiilidioksidipäästöille ei voi asettaa vaatimusta sillä EU:ssa ei ole yhtenäistä menetelmää niiden laskennalle. Sen sijaan kuljetuspalveluyritykseltä voidaan edellyttää energiatehokkuuden ja polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmää joko tarjousvaiheessa tai että sellainen otetaan käyttöön sopimuskauden aikana. Myös taloudellisen ajotavan koulutusta voi edellyttää sekä että sitäkin seurataan esimerkiksi kuljettajakohtaisesti.

Linja-autoille ja kuorma-autoille suosituksemme on seuraava:

Polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta palveluntarjoajalta edellytetään autokohtaista polttoaineenkulutuksen ja/tai taloudellisen ajotavan seurannan järjestämistä. Tarjoajalla pitää olla viimeistään sopimuskauden alkaessa toimintasuunnitelma kuljetusten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä rutiinit sen seurannalle ja raportoinnille.

Todentaminen:
Ympäristöjohtamisjärjestelmä- tai ohjelma tai sen seurantaraportti tai muu vastaava dokumentaatio, jossa asian (polttoaineenkulutuksen ja/tai taloudellisen ajotavan) aktiivinen seuranta ilmenee.

Vaatimusta tukeva sopimusehto voi olla esimerkiksi:
”Palveluntarjoajalla on oltava toimintasuunnitelma kuljetusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja rutiinit sen seurannalle ja raportoinnille viimeistään sopimuskauden alkaessa/ensimmäisen palveluvuoden päätyttyä.”

Käytännössä raskaan kaluston EURO-luokka vaihtelee välillä EURO I–VI. EURO III on monella vähimmäisvaatimuksena kuorma-autoille.


Sivua päivitetty viimeksi 30.8.2017