ABC palikat 690x308px

ABC för smart upphandling

 • Gå igenom befintliga strategier för miljö, energi, innovation och näringslivsutveckling och säkerställ att de strategiska målen iakttas i upphandlingsprojektet.
 • Genomför behovsprövning enligt principerna för öppenhet och delaktighet.
 • Säkerställ samarbetsmöjligheterna inom organisationen med bl.a. miljöexpertis, kräv att få de nödvändiga resurserna för arbetet och anlita vid behov utomstående experter.
 • När du planerar upphandlingen utgå från slutanvändarens behov, inte från tekniska lösningar.
 • Klarlägg verksamhetens utgångsvärden (energiförbrukning, CO2-utsläpp, avfallsmängder, materialanvändning m.m.) så noga som möjligt.
 • Lär känna marknaden och utbudet. Underrätta leverantören öppet och i god tid om kort- och långsiktiga investeringsplaner och miljömål.
 • Utred utbudet på marknaden öppet och jämlikt innan ni framställer själva anbudsbegäran.
 • Definiera upphandlingsobjektet och dess funktionella egenskaper tydligt.
 • Förlita dig inte på det lägsta inköpspriset. Ta reda på de verkliga kostnaderna under hela livscykeln och välj den totalekonomiskt förmånligaste lösningen.
 • Lägg tillräckligt stor tyngd på de miljökriterier som används vid urvalet av totalekonomiskt bästa anbud.
 • Välj upphandlingsförfarande enligt behov och situation.
 • Stimulera företag till ständiga förbättringar genom flexibla avtalsvillkor. Svåra krav kan istället uppfyllas under avtalsperioden. Detta gynnar särskilt mindre företag.
 • Kom överens med leverantören om hur miljökraven ska följas upp och teckna ned det i avtalet.
 • Bedöm upphandlingens effekter enligt de miljöstrategiska mål som organisationen har(till exempel att minska CO2-utsläppen).
 • Informera andra upphandlingsenheter om framgångsrikt genomförda upphandlingsprojekt.


Sivua päivitetty viimeksi 06.08.2013