jatehuolto

Kiertotalouden ratkaisut

Julkinen sektori voi toiminnallaan edistää omalta osaltaan luonnonvarojen kestävää käyttöä aluetasolla ja vähentää oman toimintansa ympäristövaikutuksia muun muassa tehokkaalla materiaalien kierrätyksellä sekä hyödyntämällä uusiomateriaaleja erilaisissa infra- ja maarakentamisen hankkeissa.

Mihin kiertotaloushankinnoilla voi tähdätä?

Kiertotalouden tavoitteena voi olla esimerkiksi uusiutumattomien raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla ja kierrätettävillä ratkaisuilla sekä jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan, kierrätysmateriaalien tai kierrätystä tukevien ratkaisujen hankkiminen sekä kierrätykseen tähtäävien toimien ja hankkeiden ideointi.

Kiertotaloudella voidaan luoda uutta liiketoimintaa ja  samalla varmistaa raaka-aineiden saatavuus ja maltilliset valmistuskustannukset.

Lainsäädäntö ja asetukset

Hankintoja ohjaa etusijajärjestyksen toteuttamiseen muun muassa vuonna 2012 voimaan tullut jätelaki ja siihen liittyvät muut lait sekä asetukset, jotka astuvat voimaan asteittain. Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on ajanmukaistaa alan lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta  oli lausunnoilla 20.6.- 15.8.2017.

Etusijajärjestys ohjaa jätehuoltoa

Jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys, joka ohjaa jätehuoltoa. Etusijajärjestyksen mukaan

  • ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä
  • jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettävä
  • ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana
  • kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista


Etusijajärjestyksestä voi poiketa vain, jos jokin muu vaihtoehto on ympäristön kannalta järkevämpi. Etusijajärjestyksen mukaista jätehuoltovaihtoehtoa valittaessa huomioidaan jätteen elinkaarivaikutukset, ympäristönsuojelu sekä jätehuollosta vastaavan tekniset ja taloudelliset edellytykset noudattaa etusijajärjestystä.

Lisäksi Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 on valmisteilla. Tavoitteena on, että valtakunnallinen jätesuunnitelma hyväksyttäisiin syksyllä 2017 valtioneuvostossa.

Lähde: Ympäristöministeriö


Sivua päivitetty viimeksi 1.9.2017