jatehuolto

Kiertotalouden ratkaisut

Julkinen sektori voi toiminnallaan edistää omalta osaltaan luonnonvarojen kestävää käyttöä aluetasolla ja vähentää oman toimintansa ympäristövaikutuksia muun muassa tehokkaalla materiaalien kierrätyksellä sekä hyödyntämällä uusiomateriaaleja erilaisissa infra- ja maarakentamisen hankkeissa.

Mihin jätehuollon cleantech voi tähdätä?

Uusia ratkaisuja tarvitaan kehittämään jätehuollon eri toimia, jotka tukevat etusijajärjestyksen toteutumista, kiertotalouden periaatteita ja ohjaavat parempiin hankintoihin.

Jätehuollon cleantech-hankintojen tavoitteena voi olla esimerkiksi uusiutumattomien raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvilla ja kierrätettävillä ratkaisuilla sekä jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan, kierrätysmateriaalien tai kierrätystä tukevien ratkaisujen hankkiminen sekä kierrätykseen tähtäävien toimien ja hankkeiden ideointi.

Jätepolitiikan lainsäädäntö ja asetukset

Hankintoja ohjaa etusijajärjestyksen toteuttamiseen muun muassa vuonna 2012 voimaan tullut jätelaki ja siihen liittyvät muut lait sekä asetukset, jotka astuvat voimaan asteittain. Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on ajanmukaistaa alan lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia.

Etusijajärjestys ohjaa jätehuoltoa

Jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys, joka ohjaa jätehuoltoa. Etusijajärjestyksen mukaan

  • ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä
  • jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettävä
  • ellei kierrätys ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä ensisijaisesti aineena ja toissijaisesti energiana
  • kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista

Etusijajärjestyksestä voi poiketa vain, jos jokin muu vaihtoehto on ympäristön kannalta järkevämpi. Etusijajärjestyksen mukaista jätehuoltovaihtoehtoa valittaessa huomioidaan jätteen elinkaarivaikutukset, ympäristönsuojelu sekä jätehuollosta vastaavan tekniset ja taloudelliset edellytykset noudattaa etusijajärjestystä.

Valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa on määritelty jätehuollon tavoitetila vuodelle 2016 ja toimet, joilla niihin päästään. Myös hallitusohjelmassa on esitetty useita toimia, joilla ehkäistään jätteen syntymistä ja edistetään jätemateriaalin hyödyntämistä.

Lähde: Ympäristöministeriö


Sitra: Kierrolla kärkeen - Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025

Maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartta on julkaistu syksyllä 2016. Kierrolla kärkeen - Suomen tiekartta kiertotalouteen 2016-2025 näyttää askeleet kestävään menestykseen.

Suomella on aito mahdollisuus luoda seuraavien 5-10 vuoden aikana kestävää hyvinvointia ja menestystä hiilineutraalista kiertotaloudesta. Maailma tarvitsee edelläkävijöiden ratkaisuja siihen, miten talouden ja hyvinvoinnin kasvu eivät enää perustu luonnonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Kiertotalous maksimoi materiaalien ja niiden arvon säilymisen kierrossa mahdollisimman pitkään: tuotteiden tuputtamisen sijaan ansainnan perustaksi nousevat palvelut sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuva älykkyys.

Millaisia ovat uudenlaiset ratkaisut, joita Suomi tarjoaa ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja kaupungistumisen haastamalle maailmalle?

Lue lisää >>
Sivua päivitetty viimeksi 30.12.2016