Tiedotteet 2015

27.11.2015 SYKE: Hinku-kunnat mukaan Kestävän kehityksen sitoumukseen 80 prosentin päästövähennystavoitteella

Tiukkaan päästövähennystavoitteeseen sitoutuneet Hinku-kunnat ovat mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa. Kunnat ovat lupautuneet vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää


19.11.2015 TEM: Hankintalakiesitys eduskunnalle alkutalvesta 2016

Hankintalain uudistuksen valmistelu on jatkunut syksyn alussa saadun laajan lausuntopalautteen työstämisellä. Lukuisiin pykäliin on tehty tarkennuksia sekä lisätty perusteluihin selvennyksiä ja esimerkkejä. Parhaillaan käydään vielä keskusteluja joidenkin yksityiskohtien osalta.

Lue lisää


13.11.2015 Kaupunkien resurssiviisaustyö tuo tuloksia

Edelläkävijäkaupungit Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku ovat saavuttaneet resurssiviisauden edistämisessä merkittäviä tuloksia. Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty nopeasti ja kiertotalousratkaisuja toteutettu. Kaupungit myös oppivat toisiltaan ja kehittävät uudenlaista tapaa ohjata kehitystään.

Lue lisää


2.11.2015 Joutsenmerkki: Ympäristömerkkien paino-arvo kasvaa julkisissa hankinnoissa

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan ympäristömerkit ovat jatkossa entistä tärkeämpi työkalu julkisille hankkijoille. Tällä viikolla vietetään ensimmäistä kertaa pohjoismaista kestävien hankintojen viikkoa.

Lue lisää


2.11.2015 Nyt vietetään Pohjoismaista kestävien julkisten hankintojen viikkoa

Ensimmäistä kertaa järjestettävä yhteispohjoismainen teemaviikko nostaa kestävät julkiset hankinnat puheenaiheeksi 2.-6.11. Useat suuret kaupungit ja julkiset hankintayksiköt ovat ilmoittautuneet mukaan teemaviikon viettoon.

Lue lisää


29.10.2015 TEM: Työryhmältä ehdotuksia kivialan kilpailukyvyn tukemiseksi

Kivi- ja luonnonkiviteollisuuden nykytilaa, tulevaisuuden näkymiä ja kasvua rajoittavia pullonkauloja selvitellyt työryhmä esitteli raporttiaan alan yrityksille ja sidosryhmille 28.10.2015 Espoossa Kiviainekset kiertotaloudessa -seminaarissa.

Lue lisää


8.10.2015 Rakenna kunnolla – säästät kustannuksissa

Laadukas ja energiatehokas rakentaminen säästää rakennuksen käytönaikaisia kustannuksia. Huolellinen rakennusajan valvonta ja parhaisiin käytäntöihin pohjautuva rakentaminen varmistavat, että rakenteet kestävät pitkään. Kaupan päälle käyttäjät saavat hyvän sisäilman ja pienen energialaskun.

Lue lisää


24.9.2015 Aalto-yliopiston FinSolar-hanke: Tuore tieto osoittaa, että aurinkoenergia-alan läpimurto toteutumassa Suomessa 2015-2016

Tekesin ja yritysten rahoittama Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun FinSolar-hankkeen seminaarissa torstaina (24.9.2015) esitetty tieto Suomen aurinkoenergialiiketoiminnan tilanteesta osoittaa, että pitkään odotettu alan siirtyminen nopeamman kasvun vauhtiin on alkanut tänä vuonna. ”Kansainvälisesti aurinkoalan nopea kasvu alkoi jo viisi vuotta sitten, mutta nyt näyttäisi vihdoin siltä, että kasvu kiihtyy myös Suomessa. Vaikka ollaan vielä aivan kasvun alussa, niin suunta alkaa olla oikea”, totesivat FinSolar-projektin tutkijat seminaarissa.

Lue lisää


17.9.2015 TEM: Puhtaan teknologian pk-yritykset uskovat tulevaisuuteen

Cleantechin eli puhtaan teknologian pk-yritysten usko tulevaisuuteen on loikannut ylös alkuvuoden tilanteesta. Odotukset olivat jo tuolloin selvästi myönteisemmät kuin muissa teollisuuden ja palvelualan pk-yrityksissä. Nyt nämä yritykset uskovat vieläkin valoisampaan tulevaisuuteen.

Lue lisää


17.9.2015 SYKE: Neljä kuntaa hankki yhdessä aurinkopaneeleita ilman omia investointeja

Solnet Green Energy Oy on voittanut Suomen ympäristökeskuksen järjestämän tarjouskilpailun, joka koski neljän kunnan aurinkovoimaloiden yhteishankintaa. Tarjouskilpailussa haettiin parasta tarjousta yhteensä 60 kilowatin aurinkopaneeleille. Toimituksen kokonaishinta on noin 90 000 euroa. Paneelit asennetaan kuntien omistamiin rakennuksiin.

Lue lisää


16.9.2015 Etelä-Savon ELY-keskus: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy selvitti uusiutuvan energian tulevaisuutta Etelä-Savossa

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on selvittänyt Etelä-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta näkemyksiä uusiutuvan energian käytön ja tuotannon kehityksestä Etelä-Savossa. Uudet uusiutuvat energiamuodot yleistyvät ja metsäenergian jalosteet monipuolistuvat. Muutokset edellyttävät laajaa yhteistyötä energia-alan ja kunnallisten toimijoiden kesken sekä toimenpiteitä uusiutuvan energian yritysten tukemiseksi ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistämiseksi.

Lue lisää


8.9.2015 Motiva: Auton vapaapäivä 22.9. innostaa kestävään liikkumiseen

Tämän vuoden Euroopan Liikkujan viikon teemana ovat erilaiset kulkumuodot eri matkoilla. Yhteiseurooppalainen viikko haastaa pohtimaan omia matkatottumuksia, erilaisia tapoja liikkua ja mahdollisuuksia yhdistellä eri kulkumuotoja. Viikolla vietetään jo perinteeksi muodostunutta Auton vapaapäivää 22. syyskuuta.

Lue lisää


18.8.2015 Pirkanmaan liitto: Maakunnan kiviainesten käyttöä ja pohjavesien suojelua selvittänyt POSKI-projekti on saatu päätökseen

Pirkanmaan pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamista koskeva mittava POSKI-hanke on saatu päätökseen. Tuloksena on saatu kattava käsitys koko maakunnan kiviaineshuollon nykytilanteesta ja tulevaisuuden tarpeista. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelussa hyödynnettävät tulokset helpottavat merkittävästi maankäytön suunnittelua ja lupaprosesseja.

Lue lisää


8.7.2015 Aalto-yliopisto: Aurinkoenergia synnyttää suomalaista työtä

Aurinkoenergiahankinnan arvontuotosta yli puolet jää Suomeen, tuore Aalto-yliopiston arvoketjuanalyysi osoittaa.

Lue lisää


17.6.2015 TEM: Tutkimus tukee panostamista liikenteen kotimaisiin biopolttoaineisiin

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ovat julkaisseet arvion tieliikenteen vaihtoehtoisten energiamuotojen ilmasto- ja kustannusvaikutuksista pyrittäessä kohti EU:n vuodelle 2030 asettamia ilmastotavoitteita.

Lue lisää


9.6.2015 Vihreän Lappeenrannan strategiasta käytäntöön ja bisnestä yrityksille

Lappeenrannan kaupunki kuuluu resurssiviisaiden kaupunkien joukkoon. Kaupungin asettamat tavoitteet sekä itselleen, alueen asukkaille että yrityksille ovat kovat. Päämääränä on se, että vuonna 2050 kaupungissa ei synny kaatopaikalle vietävää jätettä, kaupunki ei tuota ilmastopäästöjä eikä se ylikuluta. Kaupungissa eletään maapallon kantokykyyn eli resursseihin sopeutuvaa elämää. Resurssiviisaasta kaupungista hyötyvät niin asukkaat kuin yrityksetkin.

Lue lisää


3.6.2015 SYKE ja Kuntaliitto: Kunnissa tarjolla merkittäviä cleantech-mahdollisuuksia

Suomalaisilla kunnilla on merkittävä vastuu cleantechin käyttöönotosta tulevaisuudessa. Näin arvioivat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Kuntaliitto.

Lue lisää


2.6.2015 Motiva, Sitra ja SYKE: Miljardien hyödyt tarjolla kunnille resurssien viisaalla käytöllä – Suomen resurssiviisaiden kuntien verkosto Fisu aloittaa toimintansa

Neljä suomalaista edelläkävijäkuntaa aikoo saada alueilleen satojen miljoonien hyödyt ja tuhansia uusia työpaikkoja resurssien viisaalla käytöllä. Resurssiviisaus luo edellytyksiä uudenlaiselle liiketoiminnalle, jonka kysyntä koko maailmassa lisääntyy luonnonvarojen huvetessa. Pohjaa luo yli kaksi vuotta kestänyt kehitystyö Jyväskylässä.

Lue lisää


15.5.2015 TEM: Hankintalakia halutaan yksinkertaistaa ja tasapuolistaa

Hankintalain muutostarpeita pohtinut työryhmä yksinkertaistaisi hankintamenettelyjä ja tehostaisi julkisten varojen käyttöä. Uudistukset mahdollistaisivat myös erilaisten laadullisten tekijöiden huomioimisen kilpailutuksessa entistä paremmin.

Lue lisää


8.5.2015 FinSolar-hanke: Aurinkolämmöstä on tullut Suomessa kilpailukykyinen energiantuotantomuoto

Erityisen kannattavia ovat yritysten ja kuntien aurinkolämpöinvestoinnit, tuore Aalto-yliopiston selvitys osoittaa.

Lue lisää


7.5.2015 Motiva: Ennennäkemätöntä tietoa uusiutuvasta energiasta Etelä-Kymenlaaksossa

Kotkan, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden uusiutuvan energian kuntakatselmuksissa saatiin konkreettisia tuloksia lukuisten selvitysten avulla. Kunnat saivat tietoa kiinteistöjensä mahdollisuuksista siirtyä uusiutuvaan. Hankkeessa tehdyt aurinko- ja geoenergiakartat hyödyttävät kuntalaisia ja yrityksiä sekä ovat nyt kaikkien käytössä. Kuntakatselmuksen tuloksia voivat käyttää myös alueen energiayhtiöt muun muassa aluelämpöverkkojen kannattavuuslaskelmissa.

Lue lisää


24.4.2015 Motiva ja Bioenergia ry tiedottavat: Kotimainen energia kuntien taloutta kohentamaan

Voidaanko kotimaisella energialla tuoda Oulun seudulle työtä ja tuloja? Asiaa selvitellään nyt alueella kolmivuotisessa Energia Plus -hankkeessa. Hanketta vetää kehittämisyhtiö Iin Micropolis Oy. Se esitellään Motivan ja Bioenergia ry:n lämpöyrittäjäpäivillä maanantaina 27. huhtikuuta.

Lue lisää


22.4.2015 Motiva: Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt julkaistu rakentajien käyttöön

Energiatehokas rakentaminen vaatii yhteistyötä ja kokonaisuuksien hallintaa. Rakennuttajan tulee tehdä järkeviä päätöksiä ja pitäviä sopimuksia. Suunnittelijoiden on ymmärrettävä energiatehokkaan rakentamisen periaatteet ja osatekijät. Rakentajien on lopulta toteutettava suunnitelmat työmailla huolellisesti.

Lue lisää


21.4.2015 YM: Kansainvälinen kestävän rakentamisen ohjelma käyntiin Suomen johdolla

YK:n ympäristöpuiteohjelmaan (10YFP) kuuluva Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelma julkistettiin tänään Nairobissa Keniassa UN Habitatin hallintoneuvoston kokouksen yhteydessä. Suomi on ympäristöministeriön johdolla ottanut päävastuun ohjelman johtamisesta ainakin vuoteen 2018 asti. Julkistamistilaisuutta emännöi Suomen Kenian suurlähettiläs Sofie From-Emmesberger.

Lue lisää


15.4.2015 Finnwatch: Verovastuukriteereitä voi ja pitää käyttää julkisissa hankinnoissa

Aggressiivisesti verojaan vältteleviä yrityksiä on vaadittu suljettavaksi pois julkisista hankinnoista. Samaan aikaan hankintalain on kuitenkin nähty rajoittavan veronmaksun vastuullisuutta vaativien kriteerien asettamista. Finnwatch kävi läpi hankintalain ja uusien hankintadirektiivien mahdollisuudet verovastuullisuuden huomiomiseen ja tarjoaa tänään julkaistussa raportissa suosituksia hankkijoille ja poliittisille päättäjille.

Lue lisää


25.3.2015 TEM: Vastuullisuuden painottaminen julkisissa hankinnoissa vaatii johdon sitoutumista

Johdon sitoutuminen, työntekijöiden henkilökohtainen kiinnostus vastuullisuuskysymyksiin ja kansalaismielipide edesauttavat yhteiskuntavastuun huomioimista julkisissa hankinnoissa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tuore selvitys.

Lue lisää


16.2.2015 SYKE: Hankintamappi edistää julkisten hankkijoiden cleantech-hankintoja

Suomen ympäristökeskus on avannut internetissä toimivan Hankintamappi-portaalin edistämään julkisten hankkijoiden cleantech-hankintoja. Palvelulla halutaan saattaa hankintojen tilaajat ja palveluita tuottavat yritykset yhteen.

Lue lisää


12.2.2015 Liikennevirasto: Kilpailutuksella toimivammat joukkoliikennemarkkinat

Linja-autoliikenteen kilpailutukset ovat sujuneet markkinoiden avauduttua kohtalaisen hyvin, osoittaa Liikenneviraston ja 11 kaupunkiseudun teettämä tutkimus. Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskevalla tutkimuksella haluttiin selvittää, miten tarjouskilpailuista ja joukkoliikennemarkkinoista saadaan entistä toimivampia.

Lue lisää


15.1.2015 TEM: TEM selvitti pk-yritysten kokemuksia julkisissa hankinnoissa

Tuoreessa selvityksessä tarkastellaan pienten ja keskisuurten yritysten osallistumista, kokemuksia ja näkemyksiä julkisissa hankinnoissa. Selvitys toteutettiin tausta-aineistoksi vireillä olevaan hankintalain uudistukseen.

Lue lisääSivua päivitetty viimeksi 27.11.2015